ФСК Капитал Български English

ВАЛУТНИ КУРСОВЕ

Счетоводство

ФСК КАПИТАЛ ООД предлага пълно счетоводно обслужване, както следва:

- Изготвяне на индивидуален сметкоплан, счетоводна политика и данъчна стратегия;
- Месечно осчетоводяване, съгласно приложимите Национални и Международни счетоводни стандарти;
- Месечно отчитане на корпоративни данъци и ДДС;
- Представителство пред НАП, НОИ, НСИ и други държавни институции;
- Изготвяне на възражения по данъчни ревизионни актове. Данъчна защита и представителство по време на данъчни ревизии;  
- Изготвяне на периодични финансови отчети за целите на управлението и външни потребители на информация;
- Изготвяне на годишен финансов отчет и данъчна декларация;
- Ефективни решения на финансово-счетоводни казуси;
- Изготвяне и представяне на годишни статистически форми за Националния Статистически Институт;
- Подготовка и регистрация на фирми по Закона за данък върху добавената стойност;

- Изготвянe на Бюджети;
- On-line банкиране;
- Подготовка на документи за кредит;
- Водене на складови наличности;
- Месечна декларация по Интрастат;
- Други еднократни услуги според желанията и нуждите на клиентите;
- Постоянна обратна връзка за текущото финансово състояние на вашия бизнес;

Подаване на всички декларации и уведомления с електронен подпис собственост на фирмата.