ФСК Капитал Български English

ВАЛУТНИ КУРСОВЕ

Консултации

Въз основа на  дългогодишния опит на екипа на ФСК КАПИТАЛ Ви предлагаме:


- Данъчно-ефективни решения на казуси в областта на счетоводното и  данъчното законодателство;
- Консултации във връзка с ДДС ефекти; 
- Консултации по трудово-правни спорове;
- Консултации по прилагането на ЗКПО, ЗДДФЛ и ЗМДТ; 
- Легална данъчна оптимизация;
- Консултации във връзка с прилагане на спогодби за избягване на двойно данъчно облагане;
- Консултации във връзка с данъчни ефекти при бизнес схеми, сливания, придобивания и други свързани с управленски бизнес решения въпроси;
- Данъчни консултации и стратегии насочени към данъчна оптимзация и минимизиране на данъчния риск;
- Финансови консултации;