ФСК Капитал Български English

ВАЛУТНИ КУРСОВЕ

Персонал и заплати

ФСК КАПИТАЛ ООД предлага цялостно администриране на персонала:

- Изготвяне на месечни ведомости за работна заплата и осигуровки, подготвяне на платежни нареждания;
- Изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди и всички документи свързани с назначаване и освобождаване на служители;
- Регистрации в НОИ, НАП и Инспекцията по труда;
- Изготвяне персонално досие;
- Администриране на граждански договори;
- Подготовка и подаване на болнични листове и декларации за обезщетения в НОИ;
- Издаване на удостоверения на работниците и служителите във фирмата за годишен доход и други удостоверения, свързани с получени трудови възнаграждения или документи необходими за пенсиониране (УП - обр. 2, УП - обр. 30 и други);
- Обработка и заверка на осигурителни и трудови книжки;
- Консултации по трудово-правни спорове;


Подаване на всички декларации и уведомления с електронен подпис собственост на фирмата.