ФСК Капитал Български English

ВАЛУТНИ КУРСОВЕ

Правни услуги

ФСК КАПИТАЛ ООД предлага следните правни услуги:

- Правни консултации в областта на търговското, данъчното, трудовото и осигурителното законодателство.
- Регистрации и пререгистрации в Агенцията по вписванията.
- Правен анализ на договори. Изготвяне на всички видове договори, включително в нотариална форма, пълномощни и др. 
- Правна помощ по предстоящи, текущи и сключени сделки. 
- Становища по възникнали правни проблеми. 
- Прехвърляне на търговско предприятие. 
- Прехвърляне на дружествени дялове.
- Други правни консултации.
- Подготовка и заверка на сертификати, удостоверения, уверения и др. 
- Всички дейности свързани с документални и административно-бюрократични процедури.