ОДИТ

ФСК КАПИТАЛ ООД предлага вътрешно-фирмен одит и одит на годишните финансови отчети:

Вътрешно-фирмен одит:

Вътрешно-фирмения одит е ефективен инструмент за независим вътрешен контрол за целите на управлението. Чрез него получавате оценка за ефективността и законосъобразността на работата на съществуващия финансово-счетоводен екип във Вашата фирма.

Одит на годишни финансови отчети:

ФСК КАПИТАЛ предлага професионални одиторски услуги в съответствие с Българското законодателство за независим финансов одит и Международните одиторски стандарти (ISA).

Услугата включва:
• Независим финансов одит на финансови отчети изготвени съгласно Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия
• Независим финансов одит на финансови отчети изготвени съгласно Международните стандарти за финансово отчитане (IFRS)
• Преглед на финансови отчети