Персонал и заплати

ФСК КАПИТАЛ ООД предлага цялостно администриране на персонала:

– Изготвяне на месечни ведомости за работна заплата и осигуровки, подготвяне на платежни нареждания;
– Изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди и всички документи свързани с назначаване и освобождаване на служители;
– Регистрации в НОИ, НАП и Инспекцията по труда;
– Изготвяне персонално досие;
– Администриране на граждански договори;
– Подготовка и подаване на болнични листове и декларации за обезщетения в НОИ;
– Издаване на удостоверения на работниците и служителите във фирмата за годишен доход и други удостоверения, свързани с получени трудови възнаграждения или документи необходими за пенсиониране (УП – обр. 2, УП – обр. 30 и други);
– Обработка и заверка на осигурителни и трудови книжки;
– Консултации по трудово-правни спорове;

Подаване на всички декларации и уведомления с електронен подпис собственост на фирмата.