СЧЕТОВОДСТВО

ФСК КАПИТАЛ ООД предлага пълно счетоводно обслужване, както следва:

– Изготвяне на индивидуален сметкоплан, счетоводна политика и данъчна стратегия;
– Месечно осчетоводяване, съгласно приложимите Национални и Международни счетоводни стандарти;
– Месечно отчитане на корпоративни данъци и ДДС;
– Представителство пред НАП, НОИ, НСИ и други държавни институции;
– Изготвяне на възражения по данъчни ревизионни актове. Данъчна защита и представителство по време на данъчни ревизии;
– Изготвяне на периодични финансови отчети за целите на управлението и външни потребители на информация;
– Изготвяне на годишен финансов отчет и данъчна декларация;
– Ефективни решения на финансово-счетоводни казуси;
– Изготвяне и представяне на годишни статистически форми за Националния Статистически Институт;
– Подготовка и регистрация на фирми по Закона за данък върху добавената стойност;
– Изготвянe на Бюджети;
– On-line банкиране;
– Подготовка на документи за кредит;
– Водене на складови наличности;
– Месечна декларация по Интрастат;
– Други еднократни услуги според желанията и нуждите на клиентите;
– Постоянна обратна връзка за текущото финансово състояние на вашия бизнес;

Подаване на всички декларации и уведомления с електронен подпис собственост на фирмата.