Трудова медицина

В областта на здравословните и безопасни условия на труд „ФСК КАПИТАЛ” ООД си партнира със служба по трудова медицина при „МЕДИАМЕД” ООД за осигуряване на качествени услуги и коректно партньорство, при преференциални условия и конкурентни цени.

„Медиамед” ООД е регистрирана служба по трудова медицина и притежава удостоверение № 397 от 20. 03. 2009 г., издадено от Министерство на здравеопазването и Заповед № РД 15 – 1293 от 15. 05. 2008 г. на министъра на здравеопазването, на основание чл. 25г, ал. 3 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

„Медиамед” ООД изпълнява функциите на „Служба по трудова медицина”, отговаряйки на критериите и изискванията посочени в Наредба № 3 от 25. 02. 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина и на чл. 25, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, според който „работодателите осигуряват обслужване на работещите от регистрирани служби по трудова медицина”.

Предлагаме на Вашето внимание следните дейности:

Разработване на фирмени документи, съгласно нормативните изисквания.

Оценка на риска по работни места.

Обслужване от служба по трудова медицина:

• изработване на здравни досиета на работниците и служителите
• определяне на видовете медицински прегледи, на които подлежат служителите, както и периодичността за тяхното извършване
• организиране на периодични профилактични медицински прегледи и изследвания
• анализ на здравословното състояние на служителите и връзката му с условията на труд
• консултации по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Извършване на измервания, съгласно нормативните изисквания:

• фактори на работната среда – микроклимат, осветеност, шум, вибрации, химични агенти, електромагнитни полета
• електробезопасност – импеданс на контура “фаза – защитен проводник”, съпротивление на заземителни и мълниезащитни инсталации, съпротивление на изолация на захранващите кабели и дефектно токова защита

Извършване на квалифицирано обучение на служителите:

• обучение на длъжностни лица по безопасност и здраве при работа
• обучение на комитети и групи по условия на труд
• обучение на електротехническия персонал за придобиване/потвърждаване на квалификационна група по електробезопасност – до и над 1000 волта
• обучение по правилата за първа долекарска помощ

Допълнителни дейности по конкретно запитване и широкоспектърна консултантска помощ в областта на безопасността и здравето при работа